Paginabegin
   

DISCLAIMER

De identiteit verkoper en de koper: Cook & Bake 


A) Koper of consument:
De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. De consument maakt gebruik van het aanbod van Cook & Bake dat via de website wordt aangeboden.

B) Verkoper of ondernemer:

Jan Gevers BV - Ambachtsstraat 3-5 - 2400 Mol - BTW BE 0403.772.396 
info@jangevers.be
003214347070
IBAN BE46 3200 8125 3536

Toepasselijkheid - voorwaarden

 • De algemene voorwaarden hebben betrekking op de verkoop van de producten die aangeboden worden op de Cook & Bake website. Hierdoor komt de overeenkomst op afstand tot stand.

 • Doordat de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, moet de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld.

 • Bestellingen kunnen enkel geplaatst worden door personen die minstens 18 jaar oud zijn. Bestellingen geplaatst door minderjarigen kunnen geweigerd worden

 • Cook & Bake behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit kan ten allen tijde en voor om het even welke reden gebeuren.

Ons aanbod Cook & Bake

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.

Cook & Bake omschrijft het aanbod en bestelproces volledig en nauwkeurig. De omschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken. De gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Vergissingen en fouten in het aanbod binden Cook & Bake niet.

De aankoop van Cook & Bake producten

U heeft interesse in het Cook & Bake aanbod en wil overgaan tot aankoop, voeg het product toe aan het winkelmandje

De volgende stap is het invullen van de contactgegevens en de facturatiegegevens.

Tot slot aanvaardt u in de overzichtspagina de algemene voorwaarden ( de voorwaarden kunt u raadplegen op de Cook & Bake website) en bevestigt uw betaling.

Na het doorlopen van deze stappen en nadat Cook & Bake de goedkeuring heeft gekregen van de betalingstransactie door de uitgever van de kredietkaarten of debet kaarten, is de aankoop definitief en is er een overeenkomst op afstand tot stand gekomen.

De koper ontvangt altijd een bevestigingsmail van zijn bestelling, zodat hij weet dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

Doordat de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Cook & Bake passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Cook & Bake voor een veilige webomgeving. Aangezien de koper elektronisch kan betalen, zal ook hier passende veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

Overdracht van eigendom en risico

Het eigendomsrecht en het risico van de geleverde producten verschuift van Cook & Bake naar de koper na ontvangst of afgifte van de goederen aan de klant en na volledige betaling.

Herroepingsrecht

 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Cook & Bake mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar mag de koper niet verplichten om een reden te geven.

 • De producten moeten ten laatste 14 dagen na melding terugbezorgd worden. De terugbezorging gebeurt op eigen kosten.

 • Binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen, wordt de volledige aankoopsom terugbetaald.

 • De bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst of afgifte van de goederen aan de koper of een vooraf aangewezen derde.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd is de koper verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De producten mogen slechts uitgepakt of gebruikt worden in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag uitpakken en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De (non-food) goederen moeten in de originele verpakking met alle geleverde toebehoren en in de originele staat teruggestuurd worden. Geopende producten kunnen niet terug worden genomen wegens voedselveiligheid.

Gebruik van het herroepingsrecht door de consument en de kosten

Wenst de koper gebruik te maken van het herroepingsrecht, moet hij dit melden binnen de bedenktijd van 14 dagen. De koper dient gebruikt te maken van het modelformulier voor herroeping.

De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking en in de originele staat.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De kosten van het terugzenden van de goederen komen op rekening van de koper.

Binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen, wordt de volledige aankoopsom terugbetaald.

PRINT HIER: modelformulier voor herroepping 

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • Gepersonaliseerde of op maat gemaakte producten
 • Goederen die snel bederven of met een beperkte THT
 • Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

Het aan de koper verleende herroepingsrecht is enkel van toepassing indien de overeenkomst via de website werd gesloten.

De prijs

 • De vermelde prijzen van de Cook & Bake producten zijn inclusief BTW, taksen, recupel.

 • Bovenop de vermelde prijzen kunnen nog verzendkosten aangerekend worden. Dit wordt aangegeven vooraleer de bestelling definitief geplaatst worden.

 • Goederen worden pas geleverd na betaling van de volledige som.

 • Promoties en aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van prijswijzigingen of drukfouten.

 • Cook & Bake behoudt zich het recht voor om bestellingen eenzijdig te annuleren indien blijkt dat door technische of menselijke fouten onjuiste informatie op de website staat.

Betaling bij Cook & Bake

 • Vanaf het moment dat Cook & Bake de goedkeuring door de uitgever van de krediet- of debetkaarten ontvangen heeft, is de overeenkomst definitief.

 • Bij weigering van de betaling door de uitgever van de krediet- of debetkaarten kunnen vertragingen bij levering of niet-levering plaatsvinden.

 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

 • Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw creditcard in rekening wordt gebracht.

Conformiteit en garantie bij Cook & bake

Cook & Bake garandeert dat de producten voldoen aan alle, op het ogenblik van de bestelling, bestaande wetten.

Cook & Bake hanteert de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar voor elektronische consumptiegoederen.

Gedurende de garantietermijn verbindt Cook & Bake zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel ervan) kosteloos te vervangen of te herstellen, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn.

U kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan u kennis had op het ogenblik van de aankoop.

Zijn onder meer uitgesloten van de wettelijke garantie:

 1. Alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken, val,...);
 2. De vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;
 3. Defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
 4. Defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;

Om een beroep te doen op de garantie, moet u de originele factuur of aankoopbewijs kunnen voorleggen. De garantietermijn neemt aanvang op het moment van levering. De garantie kan enkel ingeroepen worden ten aanzien van Cook & Bake. Indien rechtstreeks beroep wordt gedaan op de fabrikant, zijn de eventuele kosten niet ten laste van Cook & Bake.

Levering en uitvoering

 • Leveringen worden uitgevoerd door verschillende externe transportpartners. Dit is afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van de bestelde producten.
 • De goederen worden geleverd op het opgegeven leveradres. Het leveradres moet tijdens het bestelproces worden ingegeven.
 • De verzendkosten worden tijdens het bestelproces duidelijk vermeld.
 • De geschatte levertermijn wordt tijdens het bestelproces duidelijk aangegeven. De vernoemde levertermijn is indicatief en is niet bindend voor Cook & Bake.
 • Thuisleveringen gebeuren enkel in België, Nederland en sinds najaar 2022 ook in Frankrijk.
 • De verzendingen gebeuren steeds op risico van Cook & Bake.
 • Geretourneerde producten is op risico van de koper.
 • Neem contact op met de klantendienst indien de geleverde goederen:
  1. tijdens het transport werden beschadigd.
  2. niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon staan.
  3. niet overeenstemmen met de artikelen die de koper besteld heeft.

Het contacteren van de klantendienst moet binnen de 3 dagen gebeuren. Nadien wordt er voor een gepaste oplossing gezocht.

Overmacht & Corona

 • In geval van overmacht kan Cook & Bake zijn verplichten opschorten voor de duur van de overmacht of kan de overeenkomst definitief ontbonden worden.

 • Onder overmacht wordt onder meer verstaan: storingen van de website, netwerkstoringen, energiestoringen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, niet of niet-tijdige levering van de toeleveranciers, …

Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Cook & Bake kan nooit meer bedragen dan de aankoopprijs van het product.

 • Cook & Bake is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij het gebruik van een product.

 • Cook & Bake is niet verantwoordelijk voor eventuele schade bij een bezoek aan de webshop door technische problemen, storingen, onderbrekingen of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website.

 • De informatie op de website is geldig onder voorbehoud van schermfouten, onvolledige of onnauwkeurige of gedateerde informatie.

 • Cook & Bake kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor internetfraude door derden. Bij twijfel over acties, promoties adviseert Cook & Bake steeds de klantendienst te raadplegen

klachten en geschillen

Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Indien de klacht een langere verwerkingstijd vraagt, ontvangt de verzender van de klacht een bericht.

Klachten over de Cook & Bake producten moeten gericht worden tot:


Cook & Bake - Ambachtsstraat 5 - 2400 Mol - 

Telefoonnummer: +32 14 34 70 70

Mailadres: info@cookandbake.be

Klachten die niet opgelost geraken, kunnen steeds gericht worden tot de Consumentenombudsdienst voor een buitenrechtelijke regeling van consumentengeschillen.

   

DISCLAIMER

De identiteit verkoper en de koper: Cook & Bake 


A) Koper of consument:
De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. De consument maakt gebruik van het aanbod van Cook & Bake dat via de website wordt aangeboden.

B) Verkoper of ondernemer:

Jan Gevers BV - Ambachtsstraat 3-5 - 2400 Mol - BTW BE 0403.772.396 
info@jangevers.be
003214347070
IBAN BE46 3200 8125 3536

Toepasselijkheid - voorwaarden

 • De algemene voorwaarden hebben betrekking op de verkoop van de producten die aangeboden worden op de Cook & Bake website. Hierdoor komt de overeenkomst op afstand tot stand.

 • Doordat de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, moet de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld.

 • Bestellingen kunnen enkel geplaatst worden door personen die minstens 18 jaar oud zijn. Bestellingen geplaatst door minderjarigen kunnen geweigerd worden

 • Cook & Bake behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit kan ten allen tijde en voor om het even welke reden gebeuren.

Ons aanbod Cook & Bake

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.

Cook & Bake omschrijft het aanbod en bestelproces volledig en nauwkeurig. De omschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken. De gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Vergissingen en fouten in het aanbod binden Cook & Bake niet.

De aankoop van Cook & Bake producten

U heeft interesse in het Cook & Bake aanbod en wil overgaan tot aankoop, voeg het product toe aan het winkelmandje

De volgende stap is het invullen van de contactgegevens en de facturatiegegevens.

Tot slot aanvaardt u in de overzichtspagina de algemene voorwaarden ( de voorwaarden kunt u raadplegen op de Cook & Bake website) en bevestigt uw betaling.

Na het doorlopen van deze stappen en nadat Cook & Bake de goedkeuring heeft gekregen van de betalingstransactie door de uitgever van de kredietkaarten of debet kaarten, is de aankoop definitief en is er een overeenkomst op afstand tot stand gekomen.

De koper ontvangt altijd een bevestigingsmail van zijn bestelling, zodat hij weet dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

Doordat de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Cook & Bake passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Cook & Bake voor een veilige webomgeving. Aangezien de koper elektronisch kan betalen, zal ook hier passende veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

Overdracht van eigendom en risico

Het eigendomsrecht en het risico van de geleverde producten verschuift van Cook & Bake naar de koper na ontvangst of afgifte van de goederen aan de klant en na volledige betaling.

Herroepingsrecht

 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Cook & Bake mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar mag de koper niet verplichten om een reden te geven.

 • De producten moeten ten laatste 14 dagen na melding terugbezorgd worden. De terugbezorging gebeurt op eigen kosten.

 • Binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen, wordt de volledige aankoopsom terugbetaald.

 • De bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst of afgifte van de goederen aan de koper of een vooraf aangewezen derde.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd is de koper verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De producten mogen slechts uitgepakt of gebruikt worden in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag uitpakken en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De (non-food) goederen moeten in de originele verpakking met alle geleverde toebehoren en in de originele staat teruggestuurd worden. Geopende producten kunnen niet terug worden genomen wegens voedselveiligheid.

Gebruik van het herroepingsrecht door de consument en de kosten

Wenst de koper gebruik te maken van het herroepingsrecht, moet hij dit melden binnen de bedenktijd van 14 dagen. De koper dient gebruikt te maken van het modelformulier voor herroeping.

De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking en in de originele staat.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De kosten van het terugzenden van de goederen komen op rekening van de koper.

Binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen, wordt de volledige aankoopsom terugbetaald.

PRINT HIER: modelformulier voor herroepping 

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • Gepersonaliseerde of op maat gemaakte producten
 • Goederen die snel bederven of met een beperkte THT
 • Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

Het aan de koper verleende herroepingsrecht is enkel van toepassing indien de overeenkomst via de website werd gesloten.

De prijs

 • De vermelde prijzen van de Cook & Bake producten zijn inclusief BTW, taksen, recupel.

 • Bovenop de vermelde prijzen kunnen nog verzendkosten aangerekend worden. Dit wordt aangegeven vooraleer de bestelling definitief geplaatst worden.

 • Goederen worden pas geleverd na betaling van de volledige som.

 • Promoties en aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van prijswijzigingen of drukfouten.

 • Cook & Bake behoudt zich het recht voor om bestellingen eenzijdig te annuleren indien blijkt dat door technische of menselijke fouten onjuiste informatie op de website staat.

Betaling bij Cook & Bake

 • Vanaf het moment dat Cook & Bake de goedkeuring door de uitgever van de krediet- of debetkaarten ontvangen heeft, is de overeenkomst definitief.

 • Bij weigering van de betaling door de uitgever van de krediet- of debetkaarten kunnen vertragingen bij levering of niet-levering plaatsvinden.

 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

 • Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw creditcard in rekening wordt gebracht.

Conformiteit en garantie bij Cook & bake

Cook & Bake garandeert dat de producten voldoen aan alle, op het ogenblik van de bestelling, bestaande wetten.

Cook & Bake hanteert de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar voor elektronische consumptiegoederen.

Gedurende de garantietermijn verbindt Cook & Bake zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel ervan) kosteloos te vervangen of te herstellen, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn.

U kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan u kennis had op het ogenblik van de aankoop.

Zijn onder meer uitgesloten van de wettelijke garantie:

 1. Alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken, val,...);
 2. De vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;
 3. Defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
 4. Defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;

Om een beroep te doen op de garantie, moet u de originele factuur of aankoopbewijs kunnen voorleggen. De garantietermijn neemt aanvang op het moment van levering. De garantie kan enkel ingeroepen worden ten aanzien van Cook & Bake. Indien rechtstreeks beroep wordt gedaan op de fabrikant, zijn de eventuele kosten niet ten laste van Cook & Bake.

Levering en uitvoering

 • Leveringen worden uitgevoerd door verschillende externe transportpartners. Dit is afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van de bestelde producten.
 • De goederen worden geleverd op het opgegeven leveradres. Het leveradres moet tijdens het bestelproces worden ingegeven.
 • De verzendkosten worden tijdens het bestelproces duidelijk vermeld.
 • De geschatte levertermijn wordt tijdens het bestelproces duidelijk aangegeven. De vernoemde levertermijn is indicatief en is niet bindend voor Cook & Bake.
 • Thuisleveringen gebeuren enkel in België, Nederland en sinds najaar 2022 ook in Frankrijk.
 • De verzendingen gebeuren steeds op risico van Cook & Bake.
 • Geretourneerde producten is op risico van de koper.
 • Neem contact op met de klantendienst indien de geleverde goederen:
  1. tijdens het transport werden beschadigd.
  2. niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon staan.
  3. niet overeenstemmen met de artikelen die de koper besteld heeft.

Het contacteren van de klantendienst moet binnen de 3 dagen gebeuren. Nadien wordt er voor een gepaste oplossing gezocht.

Overmacht & Corona

 • In geval van overmacht kan Cook & Bake zijn verplichten opschorten voor de duur van de overmacht of kan de overeenkomst definitief ontbonden worden.

 • Onder overmacht wordt onder meer verstaan: storingen van de website, netwerkstoringen, energiestoringen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, niet of niet-tijdige levering van de toeleveranciers, …

Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Cook & Bake kan nooit meer bedragen dan de aankoopprijs van het product.

 • Cook & Bake is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij het gebruik van een product.

 • Cook & Bake is niet verantwoordelijk voor eventuele schade bij een bezoek aan de webshop door technische problemen, storingen, onderbrekingen of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website.

 • De informatie op de website is geldig onder voorbehoud van schermfouten, onvolledige of onnauwkeurige of gedateerde informatie.

 • Cook & Bake kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor internetfraude door derden. Bij twijfel over acties, promoties adviseert Cook & Bake steeds de klantendienst te raadplegen

klachten en geschillen

Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Indien de klacht een langere verwerkingstijd vraagt, ontvangt de verzender van de klacht een bericht.

Klachten over de Cook & Bake producten moeten gericht worden tot:


Cook & Bake - Ambachtsstraat 5 - 2400 Mol - 

Telefoonnummer: +32 14 34 70 70

Mailadres: info@cookandbake.be

Klachten die niet opgelost geraken, kunnen steeds gericht worden tot de Consumentenombudsdienst voor een buitenrechtelijke regeling van consumentengeschillen.